Regulamin sklepu internetowego


§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Ecyklopedia, prowadzony przez firmę Vitasystems Sobczak i wspólnicy sp. j. dostępny pod adresem internetowym ecyklopedia.pl/sklep, z siedzibą w Warszawie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000502617, NIP: 5223005250, REGON 146620471.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Vitasystems Sobczak i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie przy Rydygiera 14/LU. 18 w Warszawie, kod pocztowy 01-793, NIP 5223005250 , REGON 146620471.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ecyklopedia.pl/sklep
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  § 3
  Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: 01-793 Warszawa, ul Rydygiera 14/LU. 18
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ecyklopedia.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 665 06 81
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w ALIOR BANK:
   03 2490 0005 0000 4530 3295 3256
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19 oraz w soboty w godzinach 11-15.

  § 4
  Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program Adobe Reader.

  § 5
  Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT zgodnie z klasyfikacją Produktu).
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  § 6
  Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię nazwisko, adres do korespondencji oraz wysyłki Zamówienia, numer telefonu do kontaktu, adres mailowy. Założenie konta jest dostępne tylko dla osób pełnoletnich zgodnie z przepisami prawa polskiego.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

  § 7
  Zasady składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. Wejść na stronę ecyklopedia.pl/sklep zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), lub wybrać odbiór osobisty, wpisać dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, lub wybrać paragon jako dowód zakupu. Przy składaniu zamówienia możliwe jest automatyczne założenie konta użytkownika, gdzie przechowywane będą dane.
  4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
  5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  6. Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzający dokonanie zakupu.

  § 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności

   1. Metody dostawy:
    1. Odbiór roweru w sklepie – bezpłatnie
    2. Dostarczenie roweru „door-to-door” w granicach województwa mazowieckiego – bezpłatnie
    3. Województwa ościenne – 300 zł
    4. Pozostałe województwa – 500 zł
   2. Metody płatności:
    1. Płatność kartą płatniczą przy odbiorze w sklepie ECYKLOPEDIA
    2. Płatność przelewem na konto bankowe sprzedawcy – przy czym za termin zrealizowania płatności uważany jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedawcy.
    3. Szybkie płatności internetowe Przelewy24
   3. Koszty dostarczenia Produktu nie podlegają zwrotowi niezależnie od skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy określonego w § 10.

   § 9
   Wykonanie umowy sprzedaży

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od chwili złożenia i opłacenia Zamówienia zgodnie z § 8 ust. 2b, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
   7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

   § 10
   Prawo odstąpienia od umowy

   1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 pkt a, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez „Formularz odstąpienia od Umowy”, dostępny tutaj (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) albo wysłanie wiadomości email na podany w § 3 ust. 2 adres. Oświadczenie może być wysłane również za pomocą tradycyjnej poczty. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
   2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
   3. Zwrot Produktu jest możliwy jedynie w stanie niepogorszonym względem stanu, w jakim Produkt został dostarczony. Produkt do zwrotu nie może posiadać wad, które wystąpiły wskutek użytkowania, być niekompletny, uszkodzony ani wyraźnie brudny. W ramach wypróbowania Produktu, jego przebieg nie może być powiększony o więcej niż 5 kilometrów w porównaniu ze stanem, w którym został dostarczony. Protokół odbioru Produktu (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) z jego przebiegiem w chwili wydania, zostanie dostarczony wraz z Produktem.
   4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia
   5. Skutki odstąpienia od Umowy:
   6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem 10 ust. 3, – w tym przypadku umowę uważa się za zawartą a Sprzedawca może odmówić zwrotu Produktu.
   7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności związane z zakupem Produktu.
   8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
   9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności maksymalnie do 14 dni od momentu otrzymania Produktu z powrotem i zweryfikowania stanu Produktu.
   10. Konsument powinien dostarczyć Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Produkt dotrze do Sprzedawcy przed upływem terminu 14 dni.
   11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do stwierdzenia funkcjonalności Produktu.

   § 11
   Reklamacja i gwarancja

   1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony nie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
   2. Reklamację należy zgłosić osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostarczając Produkt na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
   3. W reklamacji należy podać swoje dane osobowe, dane Produktu takie jak: marka, model, kolor, nr ramy, numer dowodu zakupu wraz ze skanem dowodu zakupu oraz stwierdzone usterki w postaci zwięzłego opisu wad(y), okoliczności, w tym datę jej wystąpienia oraz treść żądania Klienta w związku z wadą Produktu.
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
   5. Po wyjaśnieniu żądań reklamacyjnych i zakończeniu procesu reklamacyjnego, Produkt przedstawiany jest do dyspozycji klienta i dostarczony będzie zgodnie ze sposobem i na adres właściwy dla Złożonego Zamówienia bezpłatnie – w przypadku uznania zasadności reklamacji lub w przypadku nie uznania zasadności reklamacji Klient może wybrać odbiór zgodnie z opcjami przedstawionymi w §8 ust. 3 niniejszego regulaminu.
   6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą dostępne na życzenie Klienta drogą mailową. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
   7. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w książeczkach gwarancyjnych dołączonych do Produktu przez poszczególnych producentów rowerów.

   § 12
   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   § 13
   Dane osobowe w Sklepie internetowym

   1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
   2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
   3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może też być administrator płatności elektronicznych gdy Klient korzysta z takich płatności.
   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

   § 14
   Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.