REGULAMIN KONKURSU: Loteria urodzinowa

§1. Organizator
1.Organizatorem konkursu jest Sklep ECYKLOPEDIA należący do firmy VITASYSTEMS
Sobczak i wspólnicy sp. j. ul. Rydygiera 14/LU18, 01-793 Warszawa, NIP:5223005250,
Regon:146620471.
2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator VITASYSTEMS Sobczak i wspólnicy sp. j.
ul. Rydygiera 14/LU18, 01-793 Warszawa, NIP:5223005250,Regon:146620471
3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany
z serwisem Instagram, Facebook czy inny portal społecznościowy. Serwis Instagram,
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i
reklamacje powinny być kierowane do Organizatora bezpośrednio, a nie do portalu
Instagram, Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu
Instagram, Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który
skieruje przeciwko portalowi Instagram, Facebook roszczenie związane z niniejszym
Konkursem.
§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.07.2022 i trwa do dnia 02.07.2022 do 17:00.
2. Uczestnicy są nagradzani za wylosowane losy, wrzucane w dniach konkursowych do kuli
konkursowej, która jest umieszczona w sklepie stacjonarnym ECYKLOPEDIA, ul.
Rydygiera 14/LU18 w Warszawie. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się 02.07.2022, o
godzinie 17:00, podczas organizowanej imprezy urodzinowej z okazji rocznicy sklepu
ECYKLOPEDIA. Wylosowane osoby, które nie zgłoszą się do dn 31.07.2022 podczas losowania do odebrania
nagrody, nie otrzymują nagrody.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz
wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 2 lub 3 osoby
wytypowane przez Organizatora, w celu wyłonienia osób do odbioru nagród.
§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
1.3. nie jest w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązana z
Organizatorem
1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
1.5. wykonała Zadanie Konkursowe.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia
tych okoliczności nagroda jest przekazywana następnemu uczestnikowi wytypowanego przez
Komisję.
3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i
udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest wpisywanie fikcyjnych
danych na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób
trzecich.
§4. Zasady Konkursu i przebieg
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie stacjonarnie podczas trwania imprezy
urodzinowej sklepu ECYKLOPEDIA w lokalu sklepu przy ul. Rydygiera 14/LU18 w
Warszawie
2. Zadanie Konkursowe polega na:
2.1 Wpisaniu na kartce swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i maila, co wiąże
się ze zgodą do wpisu do newslettera sklepu ECYKLOPEDIA.
3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wylosuje
maksymalnie 20 karteczek z kuli przypisanej konkursowi i nagrodzi autorów podarunkami
dedykowanymi konkursowi.
4. Wylosowana osoba 31.07.2022 jest zobowiązana do natychmiastowego odbioru nagrody.
Jeśli nie odbierze nagrody, los przepada.
5. Wylosowane osoby w konkursie otrzymają nagrody, spośród wymienionych w
regulaminie:
Niebieska bluzka z krótkim rękawem marki POC
Bordowa bluzka z krótkim rękawem marki POC
Różowa bluza dziecięca marki POC

Zielona bluza dziecięca marki POC
Zabezpieczenie rowerowe ABUS SPORTFLEX
Kask dziecięcy marki ABUS SMILEY
Kask HYBAN 2.0 marki ABUS
1 z 10 bidonów od ECYKLOPEDIA
1 z 3 voucherów promocyjnych – 10% na wszystkie rowery elektryczne dostępne w
sklepie
10. Wzięcie udziału w konkursie oraz wygrana, wiąże się akceptacją regulaminu konkursu
,,Loteria urodzinowa’’.
§5. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie “Loteria urodzinowa“ organizowanym przez Sklep Ecyklopedia –
VITASYSTEMS Sobczak i wspólnicy sp. j. są rzeczy i vouchery promocyjne wymienione
paragrafie 4 ustęp 9.
2. Nagrody odbierane są w momencie wczytania zwycięzcy lub do 31.07.2022.
3. Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 3 500,00 PLN.
5. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §4,
Laureat traci prawo do Nagrody.
7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w
tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących
oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej
twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są
one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy
Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej
zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez
VITASYSTEMS Sobczak i wspólnicy sp. j. z Zadania Konkursowego zgodnie z
Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej
prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na
potrzeby reklamy marki Ecyklopedia w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki
obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej
licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest
udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania
Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania
Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do
obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania,
udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania
Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i
eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator
ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec

Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.
Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem
przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z
regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie
lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z
dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4.
naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób
trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.
8. Prawo do odbioru Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można
również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z
Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w
Konkursie.
§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu
Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma VITASYSTEMS Sobczak i
wspólnicy sp. j. ul. Rydygiera 14/LU18, 01-793 Warszawa, NIP:5223005250,
Regon:14662047. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu
Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w
celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z
prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników
Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002
roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te
zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator
danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na
podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach
związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody,
ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej
wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych
osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w
każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://ecyklopedia.pl/loteriaurodzinowa/
2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie
Instagram, Facebook i stronie internetowej Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu
Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W
razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i
wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane
przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora
najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi
zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być
kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: hello@ecyklopedia.pl.
Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.